Kasusastraan Sunda; Guguritan (Bagian Kagenep)

Guguritan

Guguritan teh minangka judul karangan anu dina wangun pupuh. Conto-contona:

 1. Dina Pupuh Kinanti aya guguritan kembang Eros, Parahu Laju Didayung jeung sajabana
 2. Dina Pupuh Asmarandana aya Guguritan: Eling-eling mangka eling
 3. Dina Pupuh Dangdanggula aya guguritan: Bandera Urang, Kembang Cau, Mega Beureum.
 4. Jeung sajabana

Nurutkeun wangunna eta guguritan teh :

 1. Carita
 2. Sindiran Dangding
 3. Wawangsalan Dangding

Ari numutkeun eusina mah guguritan teh jembar pisan, sakumaha dina wawacan upamana bisa nyaritakeun lalakon, kasusahan, kabingungan, kasedihan, kabungahan, ngambek, perang, wawaran jeung sajabana.

Conto-conto pupuh :

1.   Pucung 

Utamana jalma kudu rea batur

keur silih tulungan

silih nitipkeun nya diri

Budi akal lantaran ti pada jalma

2.   Lambang

Urang kudu inget pisan

Nya diajar di sakola

Kudu gura-giru bisa

Sing inget ka indung bapa

3.   Pupuh Magatru

Guguritan      : Peuyeum Sampeu

lagu                : Buhun

Peuyeum sampeu dagangan ti Ranca Purut

Dijual dua saduit

Dibungkusan daun waru

Dituruban daun jati

Katuangan anu ompong

Guguritan       : Majalaya

Lagu               : Buhun

Majalaya Ciparay, Banjaran, Bandung

Kopo, Rongga, Cisondari

Cicalengka, Ujung Berung

Rajamandala, Cimahi

Leles, Limbangan, Tarogong

4.  Pupuh Maskumambang

Guguritan      : He Barudak

Lagu               : Buhun

He barudak kudu mikir ti leuleutik

Maneh kahutangan

Ku kolot ti barang lahir

Nepi ka ayeuna pisan

5.  Pupuh Pangkur

Guguritan      : Seja Nyaba (dicutat tina wawacan

                          Panji Wulung)

Lagu               : Buhun

Seja nyaba ngalalana

Ngitung lembur ngajajah milang kori

Henteu puguh nu dijugjug

Balik paman sadaya

Nu ti mana tiluan semu rarusuh

Lurah begal ngawalonan

Aing ngaran Jaya Pati

6.  Pupuh Balakbak

Guguritan      : Aya Warung

Lagu               : Buhun

aya warung sisi jalan rame pisan

Citameng

Awewena bisa pisan ngala duit

Ngagoreng

Lalakina – lalakina los ka pipir nyoo hayam

Si Rengge

Guguritan      : Awewena

Lagu               : Buhun

Awewena loba pisan caritana

Cerewed

Lamun henteu panuju kasalakina

Ngeceblek

Salakina-salakina cicing bae teu ngalawan

Nyerengeh

Guguritan      : Palered

Lagu               : Buhun

Di dinya mah loba pisan gagarabah

Palered

Aya maung, hayam, entog, meri, soang

Jeung monyet

Didagangkeun-didagankeun di tokona loba pisan

Ngaberes

7.   Pupuh Mijil

Guguritan      : Putra Pringgandani

Lagu               : Buhun

Mesat ngapung Putra Pringgandani

Jeung mega geus awor

Beuki lila beuki luhur bae

Larak-lirik ningali ka bumi

Milari Sang Rayi

Pangeran Bimanyu

Guguritan       : Pamaksadan Hasil

Lagu               : Buhun

Lamun hayang pamaksadan hasil

Sing loba kanyaho

Jeung kahayang ditambah kadaek

Hiji deui perlu kapimilik

Kabisa nu mahi

Sakitu teh cukup

Guguritan       : Bapak Tani

Lagu               : Buhun

Bapa Tani nu di tepis wiring

Pakena kalotor

Dudukuyna oge geus laledeh

Manggul pacul jeung ngajingjing arit

Gambarna patani

Tah eta teh kitu

8.   Pupuh Sinom

Guguritan      : Tawis Kabingah

Lagu               : Pangrawit

Sinom tawis kabingahan

Kabingahan tanpa tanding

Teu kagambar ku rumpaka

Henteu kasanggi ku dangding

Patepang sareng wargi

Nu cunduk ti lembur-lembur

Ketua KTNA

Mugi-mugi nambih andil

Ngaronjatkeun karaharjan masarakat

9.   Pupuh Asmarandana

Guguritan      : Eling-eling mangka eling

Lagu               : Buhun

Eling-eling mangka eling

Rumingkang di bumi alam

Darma wawayangan bae

Raga taya pangawasa

Lamun kasasar lampah

Napsu nu matak kaduhung

Badan anu katempuhan

Gururitan       : Eling-eling Murangkalih

Lagu               : Buhun

Eling-eling murangkalih

Kudu apik jeung berseka

Ulah odoh ka panganggo

Mun kotor geuwat seuseuhan

Soeh geuwat kaputan

Ka nu buruk masing butuh

Ka nu anyar masing lebar

Nu rujit mawa kasakit

Mawa cela ka salira

Katenjo ku batur awon

Tungtungna urang dihina

Ku pada babaturan

Batur the geus tangtu embung

Babarengan eujeung urang

10. Pupuh Wirangrong

Guguritan      : Daun Kaliki

Lagu               : Buhun

Daun kaliki ditulis

Karinding laguna goyong

Samangka kabeuki ciung

Disuakan awi tali

Meungpeun carang ku ayakan

Api-api kurang awas

11. Pupuh Dangdanggula

Guguritan      : Bandera Urang

Tina                : Panji Pustaka

Anggitan                : MA Salmun

a. Ngerab-ngerab katebak ku angin

Beureum bodas hebat tapi waos

Dua warna pulas polos

Ti luhur beureum alus

Perlambangna sugih kawani

Teguh tanggoh tur gagah

Dina perang tarung

Suka pejet batang ngejat

Kajeun lebur teu lebar naruhkeun pati

Bumela ka nagara

 

b. Pulas bodas warna anu murni

Suci setra alah batan sutra

Sasmita beresih hate

Perlambang budi luhung

Suci tina geugeuleuh galih

Tur adil palamarta

Pengkuh teu salingkuh

Beuneur bebeneranana

Kersa bakti gumati terus jeung ati

Ka nusa jeung ka bangsa

 

c. Beureum bodas wani sarta suci

Netenggeran sa-Indonesia

Sing lambat lambut ngelebet

Ngebutkeun bayu wahyu

Mawat jaya daya sajati

Rahayu mulya raya

Ari saratna sarupa

Kudu bakti sewu-sewu seuweu siwi

Sawawa sawajarna

12. Pupuh Sinom

Guguritan      : Sinar Bulan

Lagu               : Cahya Sumirat

Sinar bulan mani mencrang

Tengah peuting sepi jempling

Di langit bentang baranang

Ngahibaran diri kuring

Anu keur langlang-lingling

Ngawaskeun nu keur ngalantung

Kuring teu anggang leumpang

Sanajan kitu teu cicing

hate kuring baluang ngantosan beurang

13. Pupuh : Kinanti

Gugurintan    : Anaking Jungjunan Kalbu

Lagu               : Panimang

Anaking jungjunan kalbu

Didu’akeun siang wengi

Salira sing panjang yuswa

Salira masing walagri

Jeung masing luhur darajat

Sabar soleh suci galih

 

Guguritan       : Pangrungrum Bangun Aralum

Lagu               : Ninun

Pangrungrum bangun aralum

Hariring sari nu ketir (deuh masing deudeuh)

Haleuang sada nalangsa

Nganti-nganti seuweu siwi

Para putra-putri Sunda

Tumandang di medan seni

(Dicutat tina Ganda Mekar)

14. Pupuh   : Dangdanggula

Gururitan       : Dangdanggula Purwaning Hariring

Dangdanggula purwaning hariring

Tawis bingah nu tanpa wangenan

Ngiring bingah ka panganten

Anu nembe ngadahup

Takdir diri dihin pinasti

Nyatana ayeuna

Kersa Maha Agung

Pangerab Nu Murbeng Alam

Mugi-mugi ieu panganten sakalih

Bagja salalawasna

 

Saterusna ieu aya sababaraha pada guguritan. Cobi tengetan bandingkeun sareng conto anu ditulis ti payun, taksir pupuh naon?

1. Pupuh      :……?

Kueh-kueh anu aya di lembur-lembur

Lapis legit jeung papais

Simping opak, apem, cuhcur,

Wajit, bolu, kueh ali

Angleng, semprong jeung kolontong

2. Pupuh      : ….?

Wuluku, garu, pasangan

Sawarehna tina parabot patani

Parang, congkrang, pacul, garpuh,

Susurung jeung lalandak

Kored, cungkir, lanjam diwuwuh ku pecut

Tambang oge teu kaliwat

Kasasup tali kondali

3. Pupuh      :.?

Planet panon peo urang

Merkurius ngaranna anu kahiji

Anu kaduana Venus

Ari nu katiluna

Ieu pisan bumi tempat urang hirup

Ari anu sejena mah

Pek sebutan hiji-hiji

4. Pupuh      :

Nun sumuhun nu ieu wastana curuk

Ari nu sisi mah cinggir

Anu di tengah jajangkung

Nu caket cinggir jariri

Indung leungeun anu pondok

5. Pupuh      :

Ari tabeat penjajah

Teu mikirkeun karahajaan pribumi

Asal maranehna wungkul

Harirupna ngacak ngebur

Henteu cara pribumina

Sangsara salalawasna

6. Pupuh      : ?

Guguritan  : Nyambut

Hayoh tarik wulukuna masing jujur

Entong ka sisi ka gigir

Nincakna kakalem wungkul

Geus di tungtung mideur deui

Kitu bae ulah poho

7. Pupuh      : ?

Guguritan  : Melak Pare

Lamun hayang pelak pare alus mulus

Sing alus garapan

Jeung sing alus ngarur cai

Jeung pupukna 2 X ku urang kudu cukupan

 

Tandurna ge ku urang kudu diatur

Kudu tandur jajar

Sarta ulah ombol teuing

Umur binih 2 X ulah pisan kakolotan

       

 

Piaraan pelak pare kudu alus

Ngarambet ngarandak

Ngored galeng oge deui

Moal hade 2 X upama urang culculan

8. Pupuh      : ?

Anak-anak lurah Semar Badranaya

Garoreng

Aya anu disebut si Udawala

Si Udel

Aya deui 2 X hiji deui anu bungsuna

Si Gareng

9. Pupuh      : ?

Lampah beuteur ku urang ulah ditiru

Jorok baranghakan

Cacing ngaringkuk disantok

Teu nyahoeun jerona aya useupan

10. Pupuh    : ?

Sangkan untung urang kudu boga elmu

Jeung aya kahayang

Dibarengan ku kadaek

Hiji deui 2 X saratna aya kabisa

 

 

11. Pupuh    : ?

Rebab raja kanayagan

Ari kendang eta nu jadi papatih

Gambang bonang ketuk kempul

Taat kana parentah

Sang gamelan saron oge pada tuhu

Kecrek ge milu marentah

Goong anu ngaheueuhan

12.  Pupuh   : ?

Piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir

Pacikrak ngalawan merak

Anjing ngagogogan kalong

Cileungcang mande sagara

Jogjog neureuyan loa

Ngajul bentang ku asiwung

Cecendet mande kiara

(Hanca)

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kabudayaan Sunda dan tag , , , . Tandai permalink.

5 Balasan ke Kasusastraan Sunda; Guguritan (Bagian Kagenep)

 1. Sri Astuti berkata:

  laen kali tulisannya dirapihin yaaah. but thank’s

 2. Anonim berkata:

  makasi6h6 .. 6tu6g6asku6 6j6ad6i b6e6rs66e66

 3. Anonim berkata:

  Lain kali sambil penjelasan nya juga nya !

 4. Sefhira azzahra berkata:

  Pupuh gambuh gak ada ???

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s